Με απόφαση του Εκκαθαριστή της εταιρείας,  (ΦΕΚ Τεύχος Β΄691/19.3.2014)  και σύμφωνα με τον  Νόμο 2190/1920, ως αυτός έχει τροποποιηθεί, το Καταστατικό αυτής (ΦΕΚ 1145/96, τεύχος δεύτερο 44136/ΔΕΚΟ/1795/23.12.96), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και τον Νόμο 4242/2014 για τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, καλούνται οι μέτοχοι του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΟΠΕ) Α.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην Ηλιούπολη (Μαρίνου Αντύπα 86-88), δεδομένου ότι κατά την Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουνίου 2015 δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης  προς συζήτηση  και λήψη αποφάσεων, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση της Τριμηνιαίας Οικονομικής Κατάστασης, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Εταιρικής Χρήσης 1/1 – 31/3/2014 και Ισολογισμού Έναρξης της Εκκαθάρισης, της Έκθεσης Διαχείρισης και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
  1. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και γενικά, της διαχείρισης, της παραπάνω χρήσης.
  1. Ανακοινώσεις  - Διάφορα θέματα

                                     Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015

                                       Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ