Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκει κατά πλειοψηφία στο ελληνικό δημόσιο (και η μειοψηφία του 32% του μετοχικού του κεφαλαίου ανήκει σε 16 εξαγωγικούς φορείς και Επιμελητήρια) εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ήταν ΔΕΚΟ.

Ιδρύθηκε με τον Ν. 528/1977 και από το 1977 μέχρι το 2014 ήταν ο εθνικός φορέας προώθησης των εξαγωγών και γενικότερα του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Με τον Ν. 4242/2014 τέθηκε σε εκκαθάριση, η οποία είναι εν εξελίξει, ενώ το αντικείμενό του πλέον υλοποιεί άλλη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου (που είχε αρμοδιότητα στον τομέα των επενδύσεων), η οποία μετονομάστηκε σε Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E. (www.enterprisegreece.gov.gr)