ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Γενικής Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ" ΟΠΕ Α.Ε., ΝΟΜΟΣ 4242/2014 (ΜΑΕ 2987/01/Β/86/2986) στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Εκκαθαριστή της εταιρείας, (ΦΕΚ Τεύχος Β΄691/19.3.2014) και σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο της εταιρείας, τον 528/77, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το Καταστατικό αυτής (ΦΕΚ 1145/96, τεύχος δεύτερο 44136/ΔΕΚΟ/1795/23.12.96), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και τον Νόμο 4242/2014 για τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, καλούνται οι μέτοχοι του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΟΠΕ) Α.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην Ηλιούπολη (Μαρίνου Αντύπα 86-88) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Yποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Εταιρικής Χρήσης 1/1 – 31/12/2013, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ’ αυτών Έκθεσης Έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και γενικά, της διαχείρισης, της παραπάνω χρήσης.
  3. Επικύρωση της εκλογής Ορκωτών Ελεγκτών για το έτος 2014 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης/3/2014
  4. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2014.
  5. Λήψη Απόφασης για διαγραφή παραγραμμένων απαιτήσεων έως 31/12/2008.
  6. Λήψη Απόφασης για διαγραφή απαιτήσεων μικροποσών.
  7. Ανακοινώσεις - Διάφορα Θέματα


Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά...