Με απόφαση του Εκκαθαριστή της εταιρείας, (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 691/19.3.2014) και σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920, ως αυτός έχει τροποποιηθεί, το Καταστατικό αυτής (ΦΕΚ 1145/96, τεύχος δεύτερο 44136/ΔΕΚΟ/1795/23.12.96), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και τον Νόμο 4242/2014 για τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, καλούνται οι μέτοχοι του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΟΠΕ) Α.Ε., όπως αυτοί όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Ηλιούπολη (Μαρίνου Αντύπα 86-88), δεδομένου ότι κατά την Γενική Συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου 2014 δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από το Νόμο απαρτία, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων…

Διαβάστε αναλυτικά